Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!

Glikoliza dhe Cikli i Krebsit

Glikoliza

Molekula qe merr pjese ne frymemarrjen qelizore nga ku prodhohet energjia eshte glukozi icili perfaqson nje monosaharid me 6 atom C.Glukozi ne prani te njo mol te ATP kalon neglukoz fosfat me pas ky i fundit izomerizon ne fruktoze 6 fosfat.Fruktoz fosfati ne prani ten jemolecule te dyte te ATP kalon ne fruktoz bifosfat 1. 6.Shtimi i grupeve fosfat ka te bej me rritjen e energjis potenciale te molecules se glukozes ckadmth ne gjendjen e fruktooz bisfosfatit Ep eshte aq e lart sa qe shkakton zberthimin e kesajmolecule.Fruktoza bifosfati zberthehet ne dy komp. Me 3 atome karbon qe quhet acidi piruvik ose piruvati. Gjate zberthimit te fruktoz bifosfati clirohet nje sasi energjie e cila sherben per formimin e 4 molekulave ATP. Gjate procesit te zberthimit te fruktoz bifosfatit ndodhoksidimi i tij si pasoje kemi formimin e dy komponenteve reduktues NADH2.Ne perfundimte glikolizes molekula e glukozit zberthehet ne dy mol. Te ac. Piruvik dhe nga ky zberthim perfitohet dy mol. ATP dhe dy mol. NADH2.Formimi i ATP gjat glikolizes quhet fosforilim ne nivel substrat sepse energjia qesherben per formimin e tyre clirohet nga zberthimi i substratit ne rastin konkret nga zberthimii glukozes. Acidi piruvik ne munges te Oksigjenit ndjek rrugen e fermentimit qe eshte dytipesh laktik (ku formohet ac laktik) ose alkoolik (ku formohet alkooli etilik ose etanoli).Gjate procesit te fermentimit ndodh oksidimi i komponenteve reduktues NADH2.NAd+ qedalin gjat fermentimit stimulojne procesin e gliikolizes gjate se ciles formohen dy molekulaATP. Gjate fermentimit kemi edhe clirimin e nje molekule te dioksidit te karbonit.

Cikli i Krebsit

Acidi piruvik ne prani te oksigjenit leviz nga citoplazma per ne mitokondri fillimisht ne matriksin e mitokondrise zhvillohet nje reaksion shenderrimi ne te cilen acidi piruvik ne pranite koenzimes A shenderrohet ne acetil CoA.Gjate ketij procesi kemi clirimin e nje molecule te dioksid karboni gjithashtu ndodh edhe krijimi e nje komponente reduktuese NADH2. Ne matriksin e mitokondris ndodhet gjithmon prezent nje komponim me kater atome karbon qe quhet acidi oksal acetic.Acetil CoA bashkevepron me acidin oksal acetic nga ku formohet ac.citrik, ky eshte reaksioni i pare i ciklit te krebsit. Ndersa acidi citric eshte produkti i pare iketij cikli prandaj quhet ndryshe cikel i acidit ciklik me pas ac ciklik shenderrohet ne nje serereaksionesh te njepasnjeshme duke perfunduar ne ac oksal acetik.Gjate reaksioneve te ciklit te krebsit perfitohen tre molekula NADH2,nje molekulFADH2,clirohet nje sasi energjie ku formohet nje molecule ATP si dhe clirohen dy molekulate dioksidit te karbonit.Levizja e ac piruvik nga citoplazma per ne mitokondri eshte nje levizje active e cila ka nevoj per energji,kjo energji perfitohet nga shperberja e molecules se ATP-se .Gjate ciklit te krebsit ndodh zberthimi i plote i molekukes se glukozes nga ku formohet 6molekula NADH2 ,2 mol.ATP dhe clirohen 4CO2.Gjate ciklit te krebsit ku ndodh pjesa me e madhe e energjise shkon ne formimin ekomponenteve reduktuese NADH2 dhe FADH2.Edhe gjate ciklit te krebsit formimi i ATP quhet Fosforilim ne nivel substrat .Cikli i transportit te elektroneve Ne kete cikel marrin pjese komponentet reduktuese NADH2 dhe FADH2 te cilat janeformuar gjat fazave te me parshme te frymemarrjes qelizore. Per te spjeguar kete cikel domarrim ne analize komponentin NADH2 fillimish NADH2 oksidohet ne matriksin e
mitokondris dhe gjate oksidimit prodhohen dy elektrone dhe protone hidrogjen. Ky cikelzhvillohet ne membranen e kreshtave te mitokondrise ne perberje te se ciles ndodhet njesistem i caktuar enzimesh dhe faktoresh te cilet quhen citokrom oksidaza ne perberje te te cilitndodhet joni i hekurit Fe++.Elektronet qe prodhehn gjat oksidimit te NADH2 kapet nga citokrom oksidaza. nepermjetoksido reduktimit te citokrom oksidazave behet kalimi i elektroneve nga nje enzime netjetren.Kalimi i elektroneve nga nje enzime ne tjetren shoqerohet me clirimin e nje sasie tecaktuar energjie e cila sherben per pompimin e protoneve hidrogjen nga matriksi imitokondrise per ne hapsiren ndermembranore.Membrana e kreshtave eshte e pa pershkushme per protonet e hidrogjenit dhe si pasoje e pompimit te vazhdueshem te tyrekrijohet gradient ii perqendrimitte protoneve hidrogjen midis hapsires ndermembranore dhematriksit te mitokondrise. Ky gradient ka ne vete nje energji te caktuar , energjia e gradientitte protoneve hidrogjen sherben per formimin e molecules se ATP.Ne perberje te membranesse kreshtave ndodhet nje enzime e vacant qe quhet ATP sintetaza .Kjo enzime ka pore osekanale permasat e se ciles jane me te medha se protonet hidrogjen. Me ane te ketyre puneve protonet hidrogjen levizin me ane te difuzionit te thjesht nga hapsira ndermembranore per nematriksin e mitokondrise. Rryma e protoneve hidrogjen cliron energjin e gradientit te perqendrimit e cila sherben per sherben per formimin e molecules se ATP.Ne fund elektronekapen nga oksigjeni i cili jonizohet ne O negative, protonet hidrogjen ne bashkveprim meoksigjenit negative formojne molekulen e ujit. Formimi i ATP ne kete cikel quhet fosorilimkimio osmotik ose fosforilim oksidativ.Teori e kimio-osmozes ka te beje me krijimin e gradientit te perqendrimit te joneveHidrogjen.Gjate ciklit te transportit te elektroneve nje molecule NADH2 cliron nje sasi energjie nga kuformohen 3 molekula ATP dhe nje molekule uje. Ndersa nje molecule FADH2 cliron nje sasi energjie ku formohhen 2 molekula ATP dhe njeuje. Arsyeja ka te beje me faktin sepse FADH2 futet ne nje etap te mevonshme te transportite elktroneve.Bilanci i Energjise Ne frymemarrjen qelizore marrin pjes keto faza1.Glikoliza ku perfitohen 2 mol ATP,2NADH2
2.
Acidi pirovik leviz nga qeliza per ne mitokondri dhe ketu kemi minus dy molekulaATP nga ku ndodh reaksioni i shenderrimit 2 NADH2
3.
Cikli i krebsit nga ku formohen NADH2 dhe 2FADH2
4.
Cikli i krebsit nga ku formohen 10 NADH2+ 3 ATP formohet 30 ATP .

Analiza, Referate, Vjersha dhe Poezi si dhe Thënie

Na ndiqni me email - Follow by Email - Merrni njoftime për postimet e reja